Последна промяна: 15.06.2023

Уеб сайтът https://born-winner.com е собственост на „БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ“ ЕООД (наричано за краткост „ние“, „нас“), с ЕИК: 206837533, седалище и адрес на управление в Република България, град София, п.к. 1164, ул. „Попово“ № 3, представлявано от управителя Виктор Атанасов, което дружество е Администратор на лични данни.  

Препоръчваме ви внимателно да прочетете този документ преди използването на уеб сайта. При въпроси от Ваша страна касаещи тази Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас info@born-winner.com или на +359 879 522 533.

Надзорният орган е Комисията за защита на лични данни с адрес в Република България, град София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2, телефон за контакти:  02/915 35 19; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg и интернет страница www.cpdp.bg

Принципи, които спазваме при обработка на вашите лични данни

1.1 Ние спазваме посочените по-долу принципи при обработка на вашите лични данни:

  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност като обработваме вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
  • Ние събираме вашите лични данни само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с посочените цели.
  • Свеждане на данните до минимум като личните данни, които обработваме са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
  • Точност – личните данни, които обработваме са точни.
  • Ограничение на съхранението – личните данни, които обработваме са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането ви за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват тези лични данни.
  • Цялостност и поверителност – личните данни, които обработваме са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилагаме подходящи технически или организационни мерки. 

Какви лични данни събираме и обработваме?

2.1 Ние не събираме и не обработваме специални категории лични данни. Ако ни предоставите такива данни, ние ще ги изтрием веднага. Такива са данните относно политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация и други. 

3.1 Лични данни, които са ни предоставени от трети страни

В повечето случаи ние не обработваме и не получаваме лични данни от трети страни. Въпреки това, ако имаме основателни причини да мислим, че са извършени нарушения спрямо нас, ние имаме право да се снабдим с лични данни от публични регистри (Търговски регистър и др.) на  заподозряното лице. Правното основание за обработването на тези данни е за реалициране на нашите легитимни интереси, които се състоят в завеждане на иск за извършено нарушение. Целта на обработването на тези данни е завеждане на иск за извършено нарушение. 

3.2 Лични данни, които вие ни предоставяте

Лични данни, които вие ни предоставяте когато осъществите контакт с нас по телефон

Вие ни предоставяте следните лични данни когато осъществите контакт с нас по телефон: име, телефонен номер, а в някои случаи и адрес на електронна поща и адрес. Правното основание за обработването на тези данни е за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно: предоставяне на повече информация предлаганите от нас стоки във връзка с евентуално сключване на договор с вас. Целта за обработването на тези лични данни е да отговорим на изпратеното от вас запитване.

Лични данни, които вие ни предоставяте когато осъществите контакт с нас чрез изпращане на съобщение по e-mail

Вие ни предоставяте следните лични данни когато осъществите контакт с нас чрез изпращане на съобщение по e-mail: име, e-mail, останалата информация, която вие ни предоставяте в изпратеното съобщение, като например адрес. Правното основание за обработването на тези данни е за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно: предоставяне на повече информация предлаганите от нас стоки във връзка с евентуално сключване на договор с вас. Целта за обработването на тези лични данни е да отговорим на изпратеното от вас запитване.

Лични данни, които вие ни предоставяте когато осъществите контакт с нас чрез изпращане на съобщение посредством попълване на контактната форма

Вие ни предоставяте следните лични данни когато осъществите контакт с нас чрез изпращане на съобщение посредством попълване на контактната форма намираща се на https://born-winner.com/bg/kontakti/: име, e-mail, останалата информация, която вие ни предоставяте в изпратеното съобщение, като например адрес. Правното основание за обработването на тези данни е за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно: предоставяне на повече информация предлаганите от нас стоки във връзка с евентуално сключване на договор с вас. Целта за обработването на тези лични данни е да отговорим на изпратеното от вас запитване.

Лични данни, които вие ни предоставяте когато се абонирате да получавате бюлетин 

Вие ни предоставяте единствено адреса на електронната си поща когато желаете да се абонирате за получаването на бюлетин. Тези данни се обработват единствено за целите на изпращане на бюлетини съдържащи нови продукти и промоции. Правното основание за обработването на тези данни е предоставеното изрично ваше съгласие.

Лични данни, които вие предоставяте когато се свържете с нас чрез изпращане на съобщение през Facebook, Instagram, Youtube

Вие ни предоставяте лични данни когато се свържете с нас чрез изпращане на съобщение през Facebook, Instagram, Youtube, тъй като на уеб сайта има бутони водещи към профилите ни в тези платформи. Когато се свържете с нас като ни изпратите съобщение през Facebook, Instagram, Youtube ние събираме и обработваме вашите имена, а също и  останалата информация, която може да съдържа ваши лични данни в изпратеното съобщение. Тези данни ние обработваме за целите на комуникация с вас. Правното основание за обработването на тези лични данни е за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от нас продукти във връзка с евентуално сключване на договор с вас.

За какви цели обработваме предоставените от вас лични данни?

4.1 Ние събираме и обработваме предоставените от вас лични данни единствено за следните цели: за да ви изпратим закупените от вас стоки; за да изпълним законовите си задължения по договор по който вие сте страна; за да се свържем с вас по e-mail когато сте отправили запитване по e-mail; за изпълнение на законово задължение за издаване на фактури; за счетоводни и статистически цели.

За какъв период от време съхраняваме вашите лични данни?

5.1 Когато сте осъществили контакт с нас по мейл, през Facebook, Instagram, Youtube ние съхраняваме вашите лични данни за срок от един месец в случай, че не сте станали наш клиент, и за срок от десет години в случай, че сте станали наш клиент, който срок от 10 години е законовоустановен срок за съхранение на фактури. Когато сте закупили стоки от нас ние съхраняваме вашите лични данни за срок от десет години, който срок от 10 години е законовоустановен срок за съхранение на фактури. Когато сте се абонирали за получването на бюлетин ние съхраняваме вашите данни докато не се отпишете от получаването на бюлетина.

На кого имаме право да разкрием вашите лични данни?

6.1 Ние не продаваме вашите лични данни на трети страни. Ние имаме право да разкрием вашите лични данни, които обработваме на следните лица: на вас, на държавни органи (НАП, НОИ и други), в сличай че е предвидено в нормативен акт, на обработващи лични данни (счетоводна къща, доставчици на хостинг услуги и други), на куриерски фирми.

Начин на обработване на вашите лични данни

7.1 Ние обработваме вашите личните данни посредством съвкупност от действия, които могат да бъдат извършени с автоматични или неавтоматични средства.   

Задължително ли е да ни предоставите личните си данни?

8.1 Личните данни, които ние изискваме да ни предоставите са изцяло съобразени с услугите, които предоставяме, поради което имат задължителен характер.  Разбира се, предоставянето на лични данни е изцяло доброволно, но следва да имате предвид, че ако откажете да ни предоставите изискуемите лични данни, вие няма да може да осъществите контакт с нас.

Какви права имате?

9.1 Право на достъп: Вие имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация за: целите, за които се обработват личните данни; правото на жалба до комисията, съответно до инспектората, и координатите им за връзка; правото да се изиска от нас достъп до, коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработването на лични данни, свързано вас; правното основание за обработването; срока, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно – критериите, използвани за определяне на този срок; когато е приложимо, получателите или категориите получатели на личните данни, включително в трети държави или международни организации; обработваните категории лични данни; личните данни, които са в процес на обработване, и всякаква налична информация за техния произход, освен ако тя е защитена от закон тайна.

9.2 Право на коригиране и допълване: Вие имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с вас.  Вие имате право да поискате от нас непълните лични данни да бъдат допълнени.

9.3 Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Вие имате право да поискате от нас изтриване на лични данни, които ви засягат  когато обработването нарушава разпоредбите на чл. 45, 49 или 51 от Закона за защита на личните данни или когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение на администратора.

9.4 Право на ограничаване на обработването: Вие имате право да изискате от нас да ограничим обработването на личните данни. Ние ще ограничим обработването на личните данни, без да ги изтрием, когато: точността на личните данни се оспорва от вас и това не може да се провери, или личните данни трябва да се запазят за доказателствени цели.

9.5 Право на оттегляне на съгласието: Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото от вас съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Вие може да оттеглите съгласието си по реда посочен в раздел „Как можете да упражните вашите права“ от тази политика за поверителност или като избере опция „unsubscribe” при получаването на бюлетин.

9.6 Право на преносимост на данните: Вие имате право да получите личните данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е основано на съгласие в съответствие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

9.7 Права при профилиране: Вие имате право да да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин ви засяга в значителна степен.

9.8 Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни: Вие имате право да бъдете уведомен за нарушението на личните данни когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите ви.

9.9 Право на подаване на жалба до надзорен орган: Вие имате право да подадете жалба до Надзорния орган (Комисия за защита на личните данни) ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до вас, нарушава разпоредбите на законодателството за защита на личните данни. Контактите на Комсията за защита на личните данни са: Република България, град София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2, телефон за контакти:  02/915 35 19; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg и интернет страница www.cpdp.bg .

9.10 Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган: Вие имате право на ефективна съдебна защита срещу отнасящо се до вас решение със задължителен характер на надзорен орган.

9.11 Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни: Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни средства за защита, включително правото на подаване на жалба до надзорен орган, вие имате право на ефективна съдебна защита, когато считате, че правата ви по Регламента са били нарушени в резултат на обработване на личните ви данни, което не е в съответствие с Регламента.

9.12 Право на обезщетение за претърпени вреди: В случай че сте претърпели материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на  Регламента, вие имате право да получите обезщетение от нас или обработващия лични данни за нанесените вреди.

9.13 В случай чение откажем да изпълним задълженията залегнали в ал.3 на чл. 54, чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 от Закона за защита на личните данни, вие имате право да упражните правата си чрез Комсията за защита на личните данни.

Право на възражение

10.1 Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на нас или обработването е необходимо за целите на нашите легитимни интереси или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на личните данни, по-специално когато вие сте дете. Ние се задължаваме да прекратим обработването на личните данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

10.2 Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработването на лични данни, отнасящо се до вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато вие възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява. 

Как можете да упражните вашите права?

11.1 Вие можете да упражните правото си на възражение, правото на оттегляне на дадено съгласие, правото на достъп, правото на изтриване, коригиране, правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните и правата при профилиране като подадете писмено искане до нас. Писменото искане можете да подадете лично чрез изпращане на e-mail или по пощата. В искането следва да посочите вашето име, адрес и други данни, които ви идентифицират. Също така трябва да опишете в какво се състои искането и да посочите e-mail, както и да датирате и подпишете искането.

11.2 След като получим искането, ние ще го заведем в съответния регистър и ще проверим вашата идентичност с цел минимализиране на риска от неправомерен достъп и кражба на самоличност, преди да отговорим на постъпилото искане.

11.3 Ние се задължаваме да разгледаме вашето искане, което е постъпило при нас и ще ви информиране за предприетите от нас действия в срок до два месеца от получаване на искането. Ако е необходимо ние имаме право да удължим този срок с още един месец, в зависимост от сложността и броя на исканията, които са постъпили при нас. Разбира се, ако се налага такова удължаване, ние ще ви уведомим за това и ще посочим причините за забавянето.

11.4 В случай че не предприемем действия по вашето искане, ние задължително ще ви уведомим  най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприемем действия и за възможността да подадете жалба до надзорен орган и да търсите защита по съдебен ред.

Промени в Политиката за поверителност

12.1 Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна по всяко време в бъдеще. При извършване на актуализация, променената Политика за поверителност ще бъде публикувана с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще е в сила от датата на публикуване. При въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да осъществите контакт с нас на info@born-winner.com.